නොදන්නා පරිගණකයකින් ඔබගේ Facebook ගිණුමට ඇතුලුවීමක් සිදුවූ විට SMS පණිවුඩ හෝ ඊමේල් මගින් ඔබව ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කරනා ආවුදයක් පිළිබඳව Facebook වෙතින් මේ දැන් නිවේදනයක් නිකුත් කෙරිනි.

මෙහි ප්‍රයෝජනය වන්නේ යමෙකු ඔබගේ Facebook ගිණුමට අනවසරයෙන් ඇතුලුවී ඇති විටක – හැකියාවක් ඇත්නම් – මුරපදය වෙනස් කිරීමට හෝ ඒ සම්බන්‍ධව Facebook සම්බන්‍ධ කරගැනීමට අවස්ථාව සලසා දීමයි.

මෙම දැනුම්දීම් සක්‍රීය කළ විට ඔබ නව පරිගණකයකින් Facebook ගිණුමට ඇතුලු වන විට ඒ සියළුම පරිගණක Facebook වෙත ලියාපදිංචි කිරීමට සිදු වන අතර, එය පෞද්ගලික හෝ පොදු පරිගණකයක්ද යන්න දැක්වීමට සිදු වනු ඇත.

එම නිසා ඔබගේ ගිණුමට ඇතුලුවන්නන් විසින් එසේ ලියාපදිංචි කරනු ලැබූ අවස්ථාවන් හි වාර්ථාවක් ඔබට බලාගැනිමට හැකිවන අතර, ඒ සියළු අවස්ථාවන්හීදි ඇතුලුවන්නන්ට යමක් යතුරුලියනය කිරීමට සිදුවන නිසා ඒ ඔබද නැතහොත් වෙනත් අයෙකුද යන්න ඔබට තහවුරු කරගත හැකිය.

එම හැකියාව සක්‍රීය කරගත හැකි ආකාරය පහත දැක්වේ:

පියවර 1: Account Settings වෙත ගොස් Notifications සක්‍රීය කරගන්න.

ඔබේ Facebook ගිණුමට ඇතුලු වී Account -> Account Settings යන්න ක්ලික් කරන්න.

මතුවන පිටුවේ Account Security යන්න ක්ලික් කරන්න.

අනතුරුව එහි Yes යන්න තෝරා “Submit” ක්ලික් කරන්න.

පියවර 2: Facebook ගිණුමට නැවත ඇතුලුවී ඔබේ පරිගණකය ලියාපදිංචි කරන්න.

ඔබ දැනට Facebook වෙත ඇතුලුවී සිටින පරිගණකය ලියාපදිංචි කරනා තුරු සැකසුම් රිසිකරන්නට (customize) ඔබට හැකියාවක් නොලැබෙනු ඇත. එම නිසා ඔබට Facebook වෙතින් logout වී නැවත login වීමට සිදුවනු ඇත. ඔබ නැවත ගිණුමට ඇතලුවන විට ඔබ භාවිතා කරන පරිගණකය ලියාපදිංචි කිරීීම සඳහාවන තිරයක් පැමිණෙනු ඇත.

දැනට භාවිතා කරන පරිගණකය සඳහා නමක් දෙන්න. එය ඔබට හඳුනාගත හැකි සහ මතක තබාගතහැකි එකක් විය යුතුය. එමෙන්ම Facebook විසින් එම පරිගණකය මතක තබාගත යුතුද නැත්ද යන්නත් දක්වන්න.

ඔබ භාවිතා කරන්නේ පොදු පරිගණකයක් නම් එය තේරීමෙන් වලකින්න.

නැවත Acoount Setting වෙත යාමෙන් ඔබේ Facebook ගිණුමට නව පරිගණක වලින් ඇතුලුවීීමේ අවස්ථාවල වාර්තාවක් දැකගත හැකිවනු ඇත.


ඉහත දැක්වුනේ http://mashable.com/2010/05/13/facebook-hacked-profile-steps/ හි පළවූ “HOW TO: Get Notified When Someone Hacks Your Facebook” නම් ලිපියේ ඍජු පරිවර්තනයක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න!

Please notice that the, above was a direct translation of the post “HOW TO: Get Notified When Someone Hacks Your Facebook” published on http://mashable.com/2010/05/13/facebook-hacked-profile-steps/