ජාතිය වෙනුවෙන් සිරස යළි ගොඩනගමු


Jathiya venuven Sirasa yali goda nagamu
Jathiya venuven Sirasa yali goda nagamu


7 responses to “ජාතිය වෙනුවෙන් සිරස යළි ගොඩනගමු”

  1. ඔව් ඔව් ඇත්ත ඇත්ත අනුන්ට මඩ ගහලා සතුටු වෙන එක තරම් අන් සැපතක් කොයින්ද? නේද?

  2. ආහ්……. ඇත්ත තමයි. අසරණ කොටින් වෙනුවෙන් සිරස යළි ගොඩනගමු!!!!!!!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *