අපේ සමාජයේ බොහෝ දෙනා විශ්වාස කරන පරිදි තමන් හරි ය. තමන් සර්ව සම්පූර්ණය. තමන් ප්‍රශ්න කරනු ලැබීමට යටත් විය යුතු නැත.

එකී සිතිව්ල්ලේ මීළඟ පියවර මම නිවැරදි බැවින්, මට වැරදි යැයි හැඟෙන දේ අනිවාර්යයෙන්ම වැරදි වේ යැයි සිතීමයි. ඒවා වැරදි බැවින් සහ තමන් ඉතා නිවැරදි බැවින් ඒ වැරදි කරන අයවලුන් ඒ වැරැද්ද නවතා මා කියනා ආකාරය පිළිගෙන කටයුතු කළ යුතුය.

මේ කියන්නේ Facebook තුළින් මතුවුනු එවැනි හඬක් පිළිබඳවයි!

පහත දැක්වෙන්නේ “මගෝඩිගොඩයි දහම වනසයි” ලෙස Facebook හි තැනුනු event එකක description එකයි:

event එකෙහි ලිපිනය: http://www.facebook.com/event.php?eid=120470051298363

මෙම event එකෙහි නිර්මාතෘ ලෙස දැක්වෙන්නේ “We Can Find 100, 000, 000 BUDDHIST On Facebook” [ http://www.facebook.com/group.php?gid=223074288823 ] නම් group එකකි. එයද සාමාන්‍ය සිල්ලර “1. Join This Group 2. Invite people to join” වර්ගයේ එකකි.

එකී group එකෙහි දැක්වෙන පහත සැකකටයුතු සඳහන අප අමතක කළ යුත්තේ ප්‍රධාන කරුණින් අවධානය ගිලිහිය හැකි බැවිනි.

අදාළ event එකෙහි දැක්වෙන ලෙසම එහි අරමුණ පෝය දිනය “අති පිවිතුරු” දිනයක් කිරීමයි. ඒ සඳහා රජය ලවා නීති ගෙන ඒමටත් මොවුන් යොජනා කරයි!

අප බුදුන් වදාළ දේ පිළිපැදීම පසෙක තියා පෝයවල් අල්ලාගෙන ඔහේ කියව කියව සිටිය යුතුද යන්න වෙනම ගැටළුවකි. මේ ස්‍වාධීන තීරණ ගැනීමේ හා තමන්ට අවැසි ලෙස කටයුතු කිරීමේ නිදහස විහිළුවට ලක් කිරීමකි.