මාත් ආව Twitter වලට…

ඔන්න අද අපේ සහෘදයෙකුගෙ බ්ලොග් එකක Twitter ගැන ලිපියක් දමල  තිබ්බා. ඉතිං මටත් හිතුනා පොඩ්ඩක් ඒ පැත්තට ඔළුව දාල  බලන්න.

මෙන්න මගේ Twitter profile එකේ ලිපිනේ :

http://twitter.com/budhajeewa

කට්ටියම මාව follow කරන්න, හොඳද ?

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *