මිනිසුන් ලෝකය ළඟදීම විනාශවේවි හෝ මහා ලොකු ඛේදවාචකයන්ට ගොදුරුවේවි යැයි සිතන්නේ ඇයි?

ලෝකය එන්න එන්නම විනාශ මුඛයට යනවා යැයි සිතීම ලෝකයේ බොහෝ සමාජයන් හි දක්නට ලැබෙනවා. මෙසේ සිතීමට හේතුව තමන් මියගියාට පසුව එන පරම්පාරවන්ට හිමි වන ලෝකය තමන් දැනට සිටින ලෝකයට වඩා හොඳ එකක් වන බව සිතීමට මිනිසුන් දක්වන මැලි කමයි.

Sri Lankan English Locale for Ubuntu (And other Linuxes)

Sinhala (si_LK) is the only locale available for Sri Lanka in Ubuntu OS. While the Sinhala locale is not bad in itself, displaying “රු” in currencies, “පෙ.ව” and “ප.ව.” and Sinhala month and date names are a distraction, specially in terminal where Sinhala unicode rendering is not that good.

I switched to Windows!?

In my previous post, I told the story of buying a new laptop [1]. I immediately burned an Ubuntu 16.04 ISO to a USB Flash Drive and began the installing process. I tried to install it several times, but it failed at the final stage of the installation process, saying that it failed to install… Continue reading I switched to Windows!?