2014 වෙත ආපසු හැරී බැලීම

දවස් තුන්සිය හැට පහකුයි තව චුට්ටකුයි සම්පූර්ණ වෙලා ගිරිගෝරිස් කැලැන්ඩරේට අනුව අළුත් අවුරුද්දක් උදා උනා. අමතක වෙලා තිබුනු බ්ලොගේ අළු දූලි පොඩ්ඩක් විතර ගසලා ඉයර්ලි රිවීව් එකක් කොරානං හොඳා කියලා හිතුනා.

කොහොමටත් නිව් ඉයර් ඉස්ක්‍රීං රෙසොලූසං එකක් හැටියට — ගිය අවුරුද්දෙ වගේම මේ පාරත්  — හිතාගත්තා පොඩ්ඩ පොඩ්ඩ හරි මේකෙ මක්කහරි කොටල යන්න.

ගිය අවුරුද්දෙ කොරපුව කියපුව කීපයක් පිළිවෙලක් නැතුව මතකෙට එන නිසා, ලියල දැම්මනං හොඳයි. Continue reading “2014 වෙත ආපසු හැරී බැලීම”

Broadcasting “Battle of Golden Lions 2013”.

RahulaTV LogoWe, the members of Team|RCMweb did another live webcast of Rahula College‘s cricket bigmatch. The big match was played in Moratuwa De Soysa Stadium, with Pannipitiya Dharmapala College. The match ended in a draw.

This time, Team|RCMweb collaborated with Dharmapala Web TV (The web TV unit of Dharmapala College), and Event Media (The video production team.). The match was webcasted parallel on both RahulaTV and Dharmapala Web TV. Continue reading “Broadcasting “Battle of Golden Lions 2013”.”

ICT Seminar for Grade 10, 11, and 12 Students of Rahula College

Last 11th, we – senior members of Team|RCMweb – conducted a seminar on ICT for Grade 10, 11, and 12 students of Rahula College.
Continue reading “ICT Seminar for Grade 10, 11, and 12 Students of Rahula College”

Git Clone from Windows to Linux through Local Network

Git LogoWorking on a project at Sanmark Solutions, I encountered a situation where I needed to clone a Git repository placed in a shared directory in a Windows machine into a working directory in a Linux machine. First I tried to do it with SSH, but I wasn’t successful. I guess that’s because I am not much experienced with that protocol. Then I decided to access the directory in Windows with Samba and mount it on local file system, and then clone, pull, and push from and to it considering it as a local location. This is how I did it: Continue reading “Git Clone from Windows to Linux through Local Network”

2012 In Review

I think it’s time for me to restart blogging again. Not that I have a huge reader base eagerly waiting to consume stuff that I might put in my blog, rather I should restart it for the purpose of sharing what I learn, that I think would be needed by me again at some pant in the future. Anyway, I feel it’s a kind of thing one might do in a January.

I think this is a good opportunity to review my 2012. I’m just writing these things without really considering about the order they happened. Continue reading “2012 In Review”