ෂ’ලොක් හෝම්ස් කතා කාලානුක්‍රමික පෙලගැස්ම

චන්‍දන මෙන්‍ඩිස් මහතා විසින් පරිවර්තිත ශ්‍රීමත් ආත’ කොනන්ඩොයිල් විසින් රචිත ෂ’ලොක් හෝම්ස් කතා ඒවා පළමු වරට නිකුත් වූ අනුපිළිවෙලට පෙල ගැස්ම. ආත’ කොනන්ඩොයිල් විසින් විවිධ සඟරා වලට වරින් වර ලියන ලද ෂ’ලොක් හෝම්ස් කතා වශයෙන් ග්‍රන්ථ 9 කින් එකතු කොට ප්‍රකාශනයට පත් කොට ඇත. ඒවා පහත පරිදි වේ: A Study in Scarlet (නවකතාව)1887 දී Beaton’s Christmas… Continue reading ෂ’ලොක් හෝම්ස් කතා කාලානුක්‍රමික පෙලගැස්ම

Mobitel is Sending Unsolicited Spams that Subscribe Users to Unwanted Subscriptions (Live Blog)

“Live Screen” is what Mobitel calls sending various service advertisements directly to customers’ phones. They appear like system messages from the phone’s operating system, that have the potential of getting users clicking “OK” (Thus activating the advertised “service”, which has a monthly fee.), believing them to be just a regular dialog box. I explicitly asked… Continue reading Mobitel is Sending Unsolicited Spams that Subscribe Users to Unwanted Subscriptions (Live Blog)